O nás

Osvědčení o akreditaci

Přehled akreditovaných metod

SPOLEČNOST GENLABS

Společnost Genlabs s.r.o. byla založena na začátku roku 2013. Za cíl si klademe zejména doplnění, zkvalitnění a zpřesnění genetických vyšetření a to za použití nejmodernějších molekulárně-genetických metod a testů. Naší snahou je také rozšířit povědomí široké veřejnosti o významu genetické diagnostiky a jejího přínosu v oblasti preventivní medicíny.

Vedoucí laboratoře

Mgr. Dagmar Riegert Bystřická, Ph.D.
Soudní znalec v oboru Zdravotnictví,
specializace molekulární biologie a genetika
Soudní znalec v oboru Kriminalistika,
odvětví molekulární biologie a genetika

Telefon: +420 603 286 725
Email: dagmar.bystricka@genlabs.cz

NAŠE EXPERTÍZA

Klientům samoplátcům nabízíme cílené genetické testování a kvalitní, srozumitelnou interpretaci výsledků bez nutnosti přímého lékařského doporučení v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti genetiky.

Genetické testy v dnešní době nezjišťují pouze vrozené vývojové vady, ale mají značný význam z hlediska prevence. Dodržování specifických preventivních opatření předchází projevům některých geneticky vázaných onemocnění nebo tyto projevy zmírňuje. Cílená genetická vyšetření rodinných příslušníků pomáhají předejít zdravotním rizikům a zbytečným komplikacím a jsou významná také pro generaci jejich potomků.

V případě pozitivních nálezů se snažíme citlivě reagovat na situaci, kdy podporu hledáme v recentní české i světové literatuře a spolupracujeme s odborníky.
1. OBJEVUJEME
I když se to v dnešní době může zdát absurdní, melanom stále představuje 75% všech úmrtí spojených s rakovinou kůže. V řeči čísel se ročně jedná celosvětově přibližně o 50000 lidí. Jedná se o jeden z nejzhoubnějších nádorů vůbec.
2. ZKOUMÁME
Výskyt mutací v genech pro CDKN2A a CDK4 byl prokázán v rodinách s častějším výskytem dysplastických névů. Zárodečné mutace v genech CDKN2A a CDK4 jsou přítomny u 40% nemocných s FAMM (familiární výskyt maligního melanomu).
3. DOPORUČUJEME
Včasná diagnostika je alfou a omegou úspěšné léčby melanomu. Melanom je onemocnění, kterému lze prevencí předcházet. Podmínkou pro rozpoznání včasných stadií melanomu je edukace pacientů a pravidelné samovyšetření kůže.
4. ŘEŠÍME
Nabízíme genetický test zjišťující vrozené predispozice pro syndrom familiárního výskytu maligního melanomu (FAMMM). Znalost predispozice k FAMMM může přispět k včasnému záchytu malignity a k celkově úspěšné léčbě.

PRO VEŘEJNOST

Lékařská genetika je dynamicky se rozvíjející obor, sledující genetická rizika pro vznik nejrůznějších vrozených i získaných onemocnění. V dnešní době existuje velké množství genetických metod a postupů, které dokáží poměrně snadno a levně zjistit genetické odchylky v genomu jedince. To je důležité z hlediska upřesnění diagnózy a následného vývoje daného onemocnění. Další oblastí je prediktivní genetické testování, vhodné pro zjištění genetické zátěže v rodině. Toto prediktivní testování přináší výhody v oblasti prevence a zásadně předchází výskytu nežádoucích příznaků některých vrozených onemocnění. Ale pamatujte - velice často, to co platilo včera, dnes již neplatí.

PRO ODBORNOU VEŘEJNOST A LÉKAŘE

Pro odbornou veřejnost a lékaře nabízíme vyšetření zejména z oblasti farmakogenomiky. Jedná se o specifické genetické testy na úrovni DNA získané z periferní krve pacienta. Testují se mutace v genech účastnících se metabolických drah léčiv, jako jsou psychofarmaka, antidepresiva, antiarytmika, neuroleptika, opiáty, antiemetika, chemoterapeutika atd. Na výsledku testů pak záleží nasazení specifické léčby, určitého typu chemoterapie nebo biologické léčby pacientovi. Testujeme také vrozená metabolická onemocnění, onemocnění týkající se autoimunitních chorob spojených s HLA-systémem. Dále také prediktivní testy z oblasti onkogenetiky zjišťující predispozice pro různé typy nádorů (prsa, tlusté střevo, melanomy). Je zde otevřen prostor pro spolupráci a další cílené genetické testování sledující nové poznatky a trendy v klinické genetice.

VĚDA A VÝZKUM

Chceme se aktivně angažovat v oblasti výzkumu ať už v rámci spolupráce s vybranými vědeckými pracovišti nebo v podobě vlastních projektů. Zajímá nás oblast preventivní medicíny a oblast nádorových onemocnění. Vědeckým institucím i genetickým laboratořím nabízíme servis v podobě provedení metody microarray u nás na pracovišti. Pomocí microarray provedeme celogenomovou analýzu jedince s možností ověření získaných výsledků dalšími metodami. V případě zájmu poskytujeme také servis v oblasti expresních microarray u vybraných modelových organismů.
Chcete se na něco zeptat? Máte zájem o některý z genetických testů?