Reklamační řád

GENLABS
Ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele se reklamací rozumí rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vadnou službu.

Telefonické reklamace
Telefonické projednání námitek a doporučení vztahující se k činnosti laboratoře je možné přímo u vedoucího laboratoře na uvedeném kontaktním čísle či emailu.
Písemné reklamace
  • Reklamace, stížnost nebo námitka v písemné formě se mohou podávat do jednoho měsíce po obdržení výsledku zkoušek.
  • Reklamace, stížnost nebo námitka je evidována ve formuláři Protokol o stížnosti nebo reklamaci a zapsána do Knihy neshod, kde je zároveň uvedeno datum přijetí, jméno a adresa stěžovatele a předmět reklamace, stížnosti nebo námitky.
  • Vedoucí laboratoře potvrdí příjem reklamace, stížnosti nebo námitky bez zbytečného prodlení.
  • Reklamace, stížnost nebo námitka musí být vyřízena do 30 dnů od data doručení.
  • Není-li možné dodržet termín pro vyřízení reklamace, stížnosti nebo námitky je laboratoř povinna o této skutečnosti informovat stěžovatele s uvedením důvodu a musí být uveden nový termín, do kdy bude záležitost vyřešena.
Stížnosti lze podávat na:

– okolnosti při provádění laboratorních vyšetření,
– okolnosti při provádění odběru vzorků,
– způsob jednání pracovníků OKB se zákazníkem (pacient, zasílající lékař,)
– nedodržení požadavků na vyšetření,
– nesprávné hodnoty výsledků,
– nesprávnou interpretaci výsledků,
– nedodržení termínu dodání výsledků.


Reklamační řád ke stažení zde.
Chcete se na něco zeptat? Máte zájem o některý z genetických testů?